A mo?e tak j?zyk interpretowany?


Pocz?tkowo interfejs mojego kontrolera mia? mie? wy??cznie posta? graficzn?. Do sterowania mam cztery silniki wi?c wyobra?a?em to sobie jako cztery suwaki/pokr?t?a z ograniczonym zakresem. Mia?em u?y? jaki? fancy kontrolek jquery i po sprawie. Naprawd? chcia?em ograniczy? si? do takiego interfejsu? D?izas przecie? ?aden Geek tego nie ?yknie.

Przecie? moje super-mega rami? to b?dzie taka ma?a maszyna CNC. A je?li do czynienia mamy z maszyn? CNC to automatycznie nasuwa si? my?l, ?e powinna ona obs?ugiwa? G code.

Z drugiej strony G code to b?dzie wyci?ganie armaty na much?. Masa instrukcji, kt?rych i tak nie obs?u?? bo najzwyczajniej w ?wiecie nie znajd? one zastosowania przy tak prostym urz?dzeniu. Musz? wymy?li? co? innego.

Ale co innego mog?oby to by?? W sumie mog?oby to by? co?, z czym pierwszy raz mia?em do czynienia kiedy to w moim domu pojawi?o si?, otrzymane na komuni?, Atari 65XE. Czy ju? wiecie co mam na my?li?

(?r?d?o https://i.ytimg.com/vi/wqPobD29_8I/hqdefault.jpg)

Czy wygl?da znajomo? Tak zgadza si?, chodzi o stworzenie interpretera dla j?zyka wzorowanego na LOGO. Na interfejsie u?ytkownika pojawi? by si? mog?o pole tekstowe umo?liwiaj?ce wprowadzenie szeregu instrukcji do sterowania po?o?eniem ramienia. Tak to b?dzie naprawd? fajne i du?o bardziej przyjazne dla tych, co uznaj? vim’a za jedyne s?uszne IDE.