Konkurs – Daj si? pozna?
micro-servomotor-sg90-de-16kg-cm
Tym razem kr?tko i na temat. W ko?cu przysz?y zam?wione na Allegro silniki servo sg 90. Test przesz?y pozytywnie. By? to r?wnie? pierwszy test uk?adu Maestro Pololu, kt?ry od p?? roku le?a? w szufladzie nieu?ywany. Naby?em go kiedy? po okazyjnej cenie , kiedy to by?em mega napalony na zbudowanie drona, […]

Testowanie servoPocz?tkowo interfejs mojego kontrolera mia? mie? wy??cznie posta? graficzn?. Do sterowania mam cztery silniki wi?c wyobra?a?em to sobie jako cztery suwaki/pokr?t?a z ograniczonym zakresem. Mia?em u?y? jaki? fancy kontrolek jquery i po sprawie. Naprawd? chcia?em ograniczy? si? do takiego interfejsu? D?izas przecie? ?aden Geek tego nie ?yknie. Przecie? moje super-mega […]

A mo?e tak j?zyk interpretowany?miniatura-daj-sie-poznac
To on mnie zmusi?. To dzi?ki niemu w ko?cu powstaje ten blog. Mowa o konkursie ?Daj si? pozna?? og?oszonym przez Ma?ka Aniserowicza. Ale w zasadzie nie tylko blog dzi?ki temu mam zamiar pisa?. Planuj? upiec dwie przys?owiowe pieczenie na jednym ogniu. Zanim napisz? co b?dzie drugim daniem cofn? si? o […]

Daj si? pozna?hello
No i sta?o si?. W ko?cu si? zdecydowa?em. Oto pierwszy post na moim w?asnym blogu. W zasadzie nosi?em si? z tym zamiarem od d?ugiego czasu. Jednak ?ebym si? prze?ama? musia? pojawi? si? Procent ze swoim konkursem. R?kawica zosta?a rzucona i c?? zosta?o mi zrobi?. Ju? kilka razy wcze?niej wraca?a do […]

Hello world!