Daj si? pozna? 3


To on mnie zmusi?. To dzi?ki niemu w ko?cu powstaje ten blog. Mowa o konkursie ?Daj si? pozna?? og?oszonym przez Ma?ka Aniserowicza. Ale w zasadzie nie tylko blog dzi?ki temu mam zamiar pisa?. Planuj? upiec dwie przys?owiowe pieczenie na jednym ogniu. Zanim napisz? co b?dzie drugim daniem cofn? si? o 13 miesi?cy wstecz. Co mia?o wtedy miejsce?

Jak wielu koleg?w z bran?y postanowi?em otworzy? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?. Jak wielu koleg?w postanowi?em ?wymusi?? na to troch? pieni?dzy z Powiatowego Urz?du Pracy i kupi? sobie za to r??ne zabawki, na kt?re pewnie normalnie bym sobie nie pozwoli?. I takim oto sposobem w moim gara?u znalaz?a si? drukarka 3D. Ile to ja mia?em plan?w co z ni? zrobi?. Mia?em zacz?? realizowa? dzi?ki niej moje skryte zami?owanie do robotyki. Mia?em zarabia? dzi?ki niej pieni?dze. Niestety sko?czy?o si? jak wiele innych plan?w. Drukarka przesta?a w gara?u rok. Z rzeczy na niej wydrukowanych w sumie dwie mia?y praktyczne zastosowanie i by?a to n??ka do pufy oraz obudowa do Raspberry Pi.

Teraz zapytacie si? pewnie co to w og?le ma wsp?lnego ze wspomnianym konkursem? A wi?c ju? t?umacz?.

Planuj? napisa? soft, kt?rym b?d? obs?ugiwa? TO:

i wiecie co? TO planuj? te? sam zbudowa?.

Rami? b?dzie zbudowane w oparciu o projekt z portalu www.thingiverse.com, kt?ry mo?na znale?? tutaj. Sterowane ono b?dzie za po?rednictwem modu?u Pololu, a w ramach mojego projektu powstanie aplikacja z interfejsem webowym do komunikacji po USB z tym?e modu?em.


3 komentarzy do “Daj si? pozna?

Komentarze są wyłączone.