Drukowanie ramienia – podej?cie pierwsze


Kiedy wczoraj postanowi?em podj?? pierwsz? pr?b? wydrukowania ramienia, to nie by? Prima Aprilis’owy ?art. Naprawd? zamierza?em to zrobi?.
Po chwili namys?u postanowi?em wybra? bia?y ABS jako materia?, z kt?rego ono powstanie. ABS jest powszechnie stosowanym w przemy?le tworzywem. To z niego, mi?dzy innymi, s? produkowane s?ynne klocki LEGO. Przy podejmowaniu decyzji kierowa?em si? g??wnie tym, ?e elementy wydrukowane z ABS’u, w przeciwie?stwie do PLA, mo?na potem podda? obr?bce mechanicznej. Istnieje bowiem ryzyko, ?e elementy ramienia mog? nie pasowa? idealnie do siebie, i by? mo?e trzeba b?dzie je „podrasowa?” (np. z u?yciem Dremel’a). ABS r?wnie? mo?e by? malowany za pomoc? np. lakier?w akrylowych lub rozpuszczalnikowych w aerozolu. Dzi?ki temu b?d? w stanie „dopie?ci?” rami?, aby nie tylko dzia?a?o, ale i wygl?da?o dobrze. Takich mo?liwo?ci nie da?oby mi PLA.

Tak?e w ten wczorajszy, pi?kny, pi?tkowy wiecz?r uda?em si?, z wielkim entuzjazmem, do gara?u, zwanego czasem przeze mnie i ?on? „Drukni?”.

Tak jak pisa?em w moim poprzednim tek?cie o przygotowaniach do druku 3d czas powstania element?w ramienia b?dzie wynosi? kilkana?cie godzin. Dlatego te? drukark? zostawi?em pracuj?c? na ca?? noc.

Niestety nie wszystko posz?o tak, jak bym si? tego spodziewa?. Rano kiedy wszed?em do gara?u oczom moim ukaza? si? nast?puj?cy widok.

IMG_20160402_112238485

Wi?ksza cz??? element?w, niestety, odklei?a si? od sto?u drukarki, powoduj?c, ?e filament by? przez spor? cz??? czasu ekstrudowany w powietrze. Spowodowa?o to niema?y ba?agan. Ca?e szcz??cie nie wszystko by?o zaprzepaszczone. Katastrofa nast?pi?a dopiero na pewnej wysoko?ci, dlatego ni?sze elementy pozosta?y nienaruszone. R?wnie? te wy?sze, ale przylegaj?ce wi?ksz? powierzchni? do sto?u, nie ucierpia?y.

IMG_20160402_140302883

Filament, kt?ry niestety nie mia? okazji przyczyni? si? do powstania element?w ramienia, pos?u?y mi do zrobienia soku z ABS , kt?ry b?d? m?g? wykorzysta? podczas kolejnych wydruk?w.

Wynikiem wczorajszych prac jest zatem siedem element?w, kt?re uda si? u?y? do budowy ramienia.