Przychodzi czasem taki moment w projekcie, kiedy to sprawy zaczynaj? schodzi? na z?y tor. Klient przestaje by? zadowolony, ludzie nerwowi, atmosfera robi si? g?sta. Czasem te? dzieje si? bardzo dobrze i wszyscy zastanawiaj? si? co mo?na zrobi?, ?eby by?o jeszcze lepiej. Niestety ten pierwszy przypadek zdarza si? du?o cz??ciej. Poniewa? […]

Kr?tki wyw?d o celach S.M.A.R.T


Pocz?tkowo interfejs mojego kontrolera mia? mie? wy??cznie posta? graficzn?. Do sterowania mam cztery silniki wi?c wyobra?a?em to sobie jako cztery suwaki/pokr?t?a z ograniczonym zakresem. Mia?em u?y? jaki? fancy kontrolek jquery i po sprawie. Naprawd? chcia?em ograniczy? si? do takiego interfejsu? D?izas przecie? ?aden Geek tego nie ?yknie. Przecie? moje super-mega […]

A mo?e tak j?zyk interpretowany?


Min??o ju? troch? czasu od kiedy sytuacja zmusi?a mnie to korzystania z Windowsa w pracy zawodowej. Oswoi?em si? ju? z tym faktem ale pocz?tki nie by?y ?atwe. Spora grupa ludzi wie pewnie czego najbardziej mi brakowa?o. Spora grupa ludzi potrafi sobie wyobrazi? moj? frustracj? kiedy to, po prostu z czystego […]

Nazwa ‚ls’ nie jest rozpoznawana jako polecenie wewn?trzne…Recept? na stron? techniczn? mojego bloga mia?em bardzo prost?. Domena ju? by?a kupiona i z dobre dwa lata przekierowana by?a w kosmos, wi?c teraz mog?em jej u?y?. Pozosta?o zestawi? wordpressa na serwerze, kt?ry tez ju? mia?em, zainstalowa? darmow? sk?rk? i zacz?? sypa? postami jak z AK47. Niestety nie uwzgl?dni?em dw?ch […]

O kompletnym braku zmys?u plastycznego i o przypad?o?ciach z przedrostkiem ...


miniatura-daj-sie-poznac
To on mnie zmusi?. To dzi?ki niemu w ko?cu powstaje ten blog. Mowa o konkursie ?Daj si? pozna?? og?oszonym przez Ma?ka Aniserowicza. Ale w zasadzie nie tylko blog dzi?ki temu mam zamiar pisa?. Planuj? upiec dwie przys?owiowe pieczenie na jednym ogniu. Zanim napisz? co b?dzie drugim daniem cofn? si? o […]

Daj si? pozna?


hello
No i sta?o si?. W ko?cu si? zdecydowa?em. Oto pierwszy post na moim w?asnym blogu. W zasadzie nosi?em si? z tym zamiarem od d?ugiego czasu. Jednak ?ebym si? prze?ama? musia? pojawi? si? Procent ze swoim konkursem. R?kawica zosta?a rzucona i c?? zosta?o mi zrobi?. Ju? kilka razy wcze?niej wraca?a do […]

Hello world!