Podsumowanie miesi?ca 2


Nawet si? cz?owiek nie obejrza?, a tu ju? klepn?? ponad miesi?c, odk?d postanowi? marnowa? sw?j drogocenny czas na pisanie w Internecie tekst?w, kt?rych i tak nikomu si? nie b?dzie chcia?o czyta?.

Ale skoro powiedzia?o si? A to trzeba powiedzie? i B i marnowa? czas dalej. Warto te? zrobi? podsumowanie tego okresu. Nie po to ?eby si? wszystkim pochwali?, jak do zar?bi?cie mi idzie. Po prostu wypowiedzie? to g?o?no, na forum publicznym, ?eby samemu sobie u?wiadomi?, co si? uda?o, co si? nie uda?o, a co mo?na by?o zrobi? lepiej.

Blog

Jaki? czas temu zachwala?em cele S.M.A.R.T jako co?, co mi towarzyszy we wszystkich moich staraniach. Kto? m?g?by zapyta?, czy postawi?em sobie taki cel, gdy zaczyna?em prac? nad blogiem. Oczywi?cie, ?e to zrobi?em. Celem S.M.A.R.T, na pocz?tku, by?o spe?nienie za?o?e? konkurs „Daj si? pozna?„. Oznacza?o to zamieszczanie dw?ch post?w konkursowych tygodniowo, co oznacza?oby, ?e na chwil? obecn? powinno by? ich osiem. Za?o?y?em, ?e skoro termin sk?adania zg?osze? zosta? przed?u?ony do trzynastego marca, to jest to oficjalna data rozpocz?cia konkursu. W chwili obecnej post?w w kategorii ?Konkurs – Daj si? pozna?? jest dok?adnie osiem. Oznacza to, ?e cel jest spe?niony w stu procentach. Poza postami konkursowymi pojawi?y si? r?wnie? inne, gdzie dzieli?em si? swoimi przemy?leniami na tematy pozakonkursowe. Uznaj? to za du?y sukces :) Ca?kowita ilo?? post?w to jedena?cie (z tym, kt?ry obecnie czytasz, dwana?cie). Brawo Ja!.

Niestety szablon bloga nadal nie jest spolszczony w 100%. To zaliczam do grupy niewielkich pora?ek i cel?w na kolejny miesi?c.

Fanepage

Powsta? te? fanpage blog?a na Facebook?u, kt?ry lubi? osiemdziesi?t cztery osoby. Najwi?kszy zasi?g osi?gn?? na Facebook?u film z drukowania pisanek wielkanocnych, kt?ry dotar? do 1704 os?b i zosta? udost?pniony przez pi?? os?b. Jestem ?wiadomy, ?e sta?o si? to za spraw? sympatycznej ekipy Zmorph, kt?ra postanowi?a udost?pni? film na swoim fanepage’u.

Projekt

Je?li chodzi o projekt konkursowy, to te? nie jest najgorzej, ale mog?o by? lepiej. M?j soft jest ju? w stanie sterowa? pojedynczym silnikiem za po?rednictwem portu USB. Poprzez API rest przekaza? mo?na k?t (z zakresu 0 – 60) i silnik ustawi si? w?a?nie w to po?o?enie.

Budowa ramienia

Na tym polu napotykam na najwi?cej problem?w. Pierwsze z nich opisa?em tutaj. By?y te? kolejne pr?by, w trakcie kt?rych powsta?o kilka cz??ci. Obecnie brakuje mi trzech element?w ramienia.

 

Zepsuta drukarka

Najwi?ksz? k?od? pod nogi okaza?a si? awaria drukarki. Niestety, podczas jednej z pr?b, dosz?o do zatkania si? dyszy ekstrudera. Podczas jej czyszczenia, od??czy? si? czujnik temperatury (miniaturowy przew?d). Mimo najszczerszych ch?ci, nie udaje mi si? go pod??czy? samodzielnie tak, aby odczyty by?y poprawne. Obecnie czekam na odpowied? z centrum technicznego Zmorph.

Twitter

Na konkursowym slack?u kto? zasugerowa? mi, ?e warto u?ywa? Twittera to promocji swoich post?w. Tego te? nie uda?o mi si? jeszcze zrealizowa?. Do??czam do listy cel?w na kolejny miesi?c.

 


2 komentarzy do “Podsumowanie miesi?ca

Komentarze są wyłączone.