Projekt nie ko?czy si? na UAT’ach


Kiedy w zasadzie ko?czy si? projekt?

Ca?kiem niedawno by?em uczestnikiem prezentacji, na kt?rej jeden z PM??w chcia? opowiedzie?, na forum firmowym, o projekcie kt?rego realizacja w?a?nie si? rozpocz??a. Zebra?a si? spora grupa s?uchaczy, prezentowane by?y za?o?enia, cele. Jeden ze slajd?w pokazywa? fazy projektu ale zastanawiaj?ce dla mnie by?o to, ?e ostatni? faz? by?a faza UAT (User Acceptance Tests). Czeka?em a? speaker zako?czy sw?j wyw?d. Ku mojemu rozczarowaniu ostatnie zdanie brzmia?o ?Potem jest faza UAT i potem jest koniec projektu?. Nie czekaj?c d?ugo zada?em pytanie: ?Czyli projekt nie wchodzi na produkcj???. Wywo?a?o to gromki ?miech i potraktowane zosta?o (oczywi?cie) z przymru?eniem oka.

 

Wej?cie na produkcj? nie dzieje si? ?just like that?

Faktycznie moje pytanie w zamy?le mia?o rozbawi? towarzystwo, jednak uwydatni?o te? powa?ny problem. Niestety mam wra?enie, ?e problem ten nadal nie jest dostrzegany przez wiele os?b pracuj?cych przy wytwarzaniu oprogramowania. Wdro?enia produkcyjne nie odbywaj? si? same. Projekty nie ko?cz? si? na UAT?ach. Procedura wdro?enia produkcyjnego i przekazania projektu zespo?owi utrzymania powinna by? dok?adnie przemy?lana i zaplanowana. Wiele os?b o tym zapomina, nie uwzgl?dnia tego w harmonogramach i bud?etach, nie zapewnia wystarczaj?cego wsparcia developerskiego oraz ?rodk?w pieni??nych, nie my?li o okienkach serwisowych, czasie jaki zajmie samo wdro?enie. Procedura, nawet jak powstaje, cz?sto traktowana jest po macoszemu.

Start produkcyjny

Uruchomienie produkcyjne aplikacji to dla niekt?rych moment, w kt?rym otwieraj? szampana, zbieraj? gratulacje z okazji udanego ko?ca projektu. Dla innych to dopiero pocz?tek przygody z w?a?nie powsta?? aplikacj?. W zasadzie, w zespole utrzymania, zaczyna si? okres strachu i niepewno?ci. Mimo ?e autorzy dumnie zapewniaj?, ?e wszystko zosta?o dopi?te na ostatni guzik, wiemy jakie jest ?ycie. Teraz aplikacja jest w rekach docelowego u?ytkownika, a jak m?wi prawo Murphy?ego: ?It is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious?.

 

Ci?g?y proces ulepszania

ITIL wprowadza poj?cia ?Continual Service Improvement?.

ITIL_en

Oznacza to ci?g?y proces ulepszania us?ugi ?wiadczonej klientowi. Proces ten zak?ada cykliczne powtarzanie nast?puj?cych faz:

  1. Service strategy
  2. Service design
  3. Service transition
  4. Service operation

Bezproblemowe przej?cie z jednej fazy w drug? jest kluczowe i zespo?y projektowe musz? by? tego ?wiadome.

Je?li Tw?j projekt ma by? wytworzony oraz utrzymywany przez Twoj? firm? musisz zawsze my?le? o nim w kontek?cie d?ugoterminowym i to nie tylko przez pryzmat fazy developmentu. Proces wytworzenia aplikacji, zako?czony pomy?lnymi testami akceptacyjnymi, to tylko jeden z etap?w i to jednej (pierwszej) iteracji procesu definiowanego przez ITIL. Traktuj powstaj?cy produkt jako us?ug?, kt?ra b?dzie ?wiadczona klientowi przez d?ugie lata, nieustannie ulepszan?, i miej to na uwadze ju? na etapie zbierania wymaga? i planowania pierwszych harmonogram?w. Nawet je?li poszczeg?lne fazy s? realizowane przez inne zespo?y, to zespo?y te musz? wykonywa? swoj? prac? z my?l? o tym, ?e kolejny zesp?? b?dzie sk?ada? si? z ich kole?anek i koleg?w, kt?rych praca b?dzie si? przek?ada? na realne zyski tej samej firmy. Zesp??, w kt?rego r?kach aktualnie znajduje si? projekt, ma obowi?zek zadba? o p?ynne przekazanie projektu kolejnemu zespo?owi.

Wracaj?c wi?c do pytania zadanego na samym pocz?tku. Kiedy w?a?ciwie ko?czy si? projekt? Projekt ko?czy si?, kiedy firma przestaje wystawia? za niego faktury.