Szkielet aplikacji oparty o Spring Boot 5


Spring
Kiedy po raz pierwszy zobaczy?em Spring Boot w akcji od razu si? nim zachwyci?em. Kiedy Josh Long (jeden z developer?w Springa), podczas swojej prelekcji, demonstrowa? jak ?atwo i szybko zestawimy aplikacj? opart? o Spring Framework z u?yciem Spring Boot, siedzia?em jak wryty. Mimo, ?e akurat na t? prezentacj? trafi?em troch? dzie?em przypadku, to od razu wiedzia?em, ?e jestem we w?a?ciwym miejscu o w?a?ciwym czasie. Nie mog?em si? doczeka?, kiedy b?d? m?g? u?y? tego dobrodziejstwa od Springa. Teraz u?ywam cz?sto i dalej nie zmieni?em swojego zdania.

Je?li mia?bym w paru s?owach opisa? czym jest Spring Boot, to powiedzia? bym tak: Jest to nak?adka na Spring Framework, pozwalaj?ca zaoszcz?dzi? 90% czasu, kt?ry musia?by? sp?dzi? na konfiguracji szkieletu Twojej aplikacji spring?owej.

Tak samo, jak dobrze pami?tam, jaki poziom ekscytacji wzbudzi?o we mnie to narz?dzie, tak samo dobrze pami?tam negatywne komentarze moich koleg?w, kt?rym o nim opowiada?em. Ale nie o tym teraz, o tym w niedalekiej przysz?o?ci.

Post mia? by? o szkielecie pod moj? konkursow? apk?. Tak wi?c zaczynamy. Normalnie nazwali by?my to ?Live coding?, ale w tym przypadku b?dzie to bardziej ?Blog post coding? :)

Czas start.

Trzy razy wykonujemy:

mvn archetype:generate

aby utworzy? modu? parent oraz podmodu?y core i web.

web – b?dzie zawiera? UI

core – tutaj przewiduj? logik? odpowiedzialn? za komunikacj? z modu?em Maestro

mvn clean package

kompilacja przechodzi bez problemu.

Otwieramy m?j ulubiony IDE od JetBrains tj. IntelliJ IDEA i importujemy projekt.

Wypada?oby doda? par? wpis?w do .gitignore, aby zapobiec dodawania do repozytorium plik?w generowanych przez IDE.

Do poma g??wnego dodajemy:

<parent>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
<version>1.3.3.RELEASE</version>
</parent>

aby aplikacja otrzyma?a wszystkie zale?no?ci niezb?dne, aby sta? si? aplikacj? opart? o Spring Boot.
W pom.xml weba dodajemy spring-boot-starter-thymeleaf oraz spring-boot-starter-web, co sprawi, ?e b?dziemy mieli wsparcie wzorca MVC wraz z Thymeleaf jako szablonem widok?w.

Pozostaje utworzy? klas?:

@SpringBootApplication
public class Application {

   public static void main(String[] args) throws Exception {
     SpringApplication.run(Application.class, args);
   }
}

oraz kontroler obs?uguj?cy ??dania HTTP strony g??wnej:

@Controller
public class MainController {
   @RequestMapping(value = "/", method = RequestMethod.GET)
   public String main(){
     return "main";
   }
}

Do pe?ni szcz??cia brakuje jeszcze widoku, wi?c tworzymy main.html w resources/templates.

mvn clean package

na g??wnym pom.xml.

WOW skompilowa?o si?.

Wchodzimy do modu?u web i uruchamiamy aplikacj?:

mvn spring-boot:run

Hurra. Dzia?a. Aplikacja startuje na porcie 8080.

Tym oto sposobem mamy szkielet aplikacji.

Czas stop. W mniej wi?cej 10 minut uda?o si? zestawi? dzia?aj?c? aplikacj? webow? z wst?pnym podzia?em na modu?y odpowiedzialne za interfejs u?ytkownika oraz logik? aplikacji.


5 komentarzy do “Szkielet aplikacji oparty o Spring Boot

Komentarze są wyłączone.